Spoločnosť Hayden sr.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B (ďalej v texte aj ako „ Sprostredkovateľ “), ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.haydenland.sk (ďalej v texte aj ako „HaydenLand“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.haydenland.sk.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je skutočnosť, že Sprostredkovateľ prevádzkuje internetovú stránku www.haydenland.sk (HaydenLand) a umožňuje zmluvnej strane – Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom HaydenLand. Sprostredkovateľ má s každým konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah, kde sú presne a konkrétne stanovené  podmienky na sprostredkovanie predaja Kupónu, pričom Poskytovateľ týmto spôsobom v plnej miere akceptuje  predaj Kupónu prostredníctvom HaydenLand. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi (koncoví užívatelia) predložené Kupóny vystavené HaydenLand. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na to oprávnený v zmysle  zmluvy s Poskytovateľom.

                                                                                  Článok I
                                                              Definície základných pojmov


Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy význam v uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ sa rozumie spoločnosť Hayden s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 53 870 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 155632/B.  Sprostredkovateľ vykonáva svoju činnosť tak, že sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa  Klientovi prostredníctvom HaydenLand;
 2. HaydenLand sa rozumie internetová stránka Sprostredkovateľa www.haydenland.sk;
 3. Klient sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke (koncový užívateľ);
 4. Poskytovateľ – sa rozumie fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na HaydenLand;
 5. Predmet sprostredkovania sa rozumie sprostredkovanie predaja  Kupónu;
 6. Ponuka sa rozumie ponuka predaja Kupónu uverejnená na HaydenLand. Ponuka obsahuje predovšetkým identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis jednotlivého Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Kupónu; 
 7. Kupón sa rozumie potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. „zľava“), a to za podmienok určených a uvedených v Ponuke a/alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe; 
 8. Kredit sa rozumie virtuálne platidlo, ktoré sa dá využiť na HaydenLand a nie je možné jeho následné vrátenie formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Klienta alebo v hotovosti. Platnosť kreditov je vždy časovo obmedzená, skontrolovať je ich možné v zákazníckom konte po prihlásení. Pri objednávke stačí v košíku pri spôsobe platby (kartou, prevodom a pod.) zaškrtnúť políčko „Uplatniť si kredity“ – tu je však potrebné, aby bol Klient prihlásený, inak sa políčko nezobrazí. Cena objednávky sa následne zníži o hodnotu kreditov. V prípade, že je Cena objednávky vyššia ako hodnota kreditov, je možné zvyšnú časť doplatiť ostatnými platobnými možnosťami. Kredit nie je možné využiť na nákup darčekových poukazov. V prípade, ak platnosť kreditu uplynie po jeho uplatnení a Klient odstúpi od kúpy Kupónu podľa bodu 4.1 týchto VOP, bude Klientovi vrátený kredit s dobou platnosti 14 dní.
 9. Vernostný program Haydenland Klub je určený len registrovaným Klientom. Za každé celé euro, ktoré minie Klient na haydenland.sk, získa 1 bod za každé 1 € objednávky. Klient má okrem nákupu možnosť získať vopred stanovené množstvo bodov za hodnotenie zakúpených Kupónov a špeciálne aktivity vopred oznámené Sprostredkovateľom. Platnosť bodov je 1 rok. Body nie je možné vyplácať Klientovi v hotovosti. Každých 100 bodov si Klient môže vymeniť za 1 kredit v hodnote jedného eura. Kredit je využiteľný pri ďalšom nákupe na HaydenLand. Ak Klient do konca kalendárneho roka odo dňa  pripísania body nevymení za Kredit, body následne exspirujú. Body súčasne nie sú prevoditeľné na inú osobu, alebo iné konto. Zrušením registrácie Klienta vo vernostnom programe zároveň zaniká právo uplatnenia si bodov. HaydenLand si vyhradzuje právo meniť podmienky pripisovania bodov. Podrobné podmienky vernostného programu sú popísané zvlášť. 
 10. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne; 
 11. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
 12. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta; 
 13. Zariadenie je zariadenie (napríklad ubytovacie zariadenie, reštaurácia, akvapark, športovisko a pod.), v ktorom si Klient rezervuje službu;
 14. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom HaydenLand, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.


                                                                               Článok II
                                                                 Objednávka a kúpa Kupónu

 • Sprostredkovateľ zverejňuje na HaydenLand v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť. 
  • Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa pritom nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak to nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. 
  • Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ to nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa však bude zohľadnený vždy len jeden Kupón, a to pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak). Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
  • Objednávka Kupónu a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom HaydenLand, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: GoPay, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, ČSOB internet banking, UniPlatba, VEBpay, Poštová banka internetbanking, Viamo, obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou (Cardpay) príde kupón na Váš účet a e-mail do 3 hodín. Pre okamžité poslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku HaydenLand. Až následne náš systém obdrží informáciu o platbe a pošle Klientovi kupón. Kupón si je možné stiahnuť  ihneď po uhradení, a to priamo v konte Klienta.
  • Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na HaydenLand (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient si tým objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
  • a.     Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na HaydenLand. Klient má právo zaplatiť za Kupón do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania.  Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu.
  • b.    Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
  • Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón. 
  • Pripísaním ceny za Kupón na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. 
  • Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Kupónu.
  • V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
  • V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a  to do 15 dní od zrušenia kúpy Kupónu.
  • Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
  • Záväzky, ktoré vyplývajú z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.
  • Právne následky, ktoré vyplývajú z kúpy Kupónu pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Poskytovateľovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Poskytovateľa voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Poskytovateľovi cenu za Kupón alebo časť ceny za Kupón.


                                                                       Článok III
                                                                Práva a povinnosti

 • Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.haydenland.sk a tiež odošle Kupón elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Kupón sa považuje za doručený, keď je prijatý na Účet na stránke www.haydenland.sk vytvorený k mailovej adrese, ktorá bola zadaná pri objednávke. 
  • Kupón (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu. 
  • Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí. 
  • Klient je oprávnený použiť Kupón výhradne za podmienok, ktoré sú zverejnené v tej-ktorej konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách, ktoré sú doručené Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne. 
  • Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
  • Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva, ktoré vyplýva z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
  • Sprostredkovateľ požiada Klientov, ktorí si zakúpili Kupón, aby napísali hodnotenie k ich využitej Ponuke a prípadne uviedli hodnotiacu stupnicu – skóre určitých aspektov danej Ponuky. Kompletné hodnotenie Klienta môže byť uverejnené na našej platforme, a to výhradne za účelom informovania (budúcich) Klientov o názoroch na úroveň a kvalitu daného Poskytovateľa a (úplne alebo čiastočne) použité a umiestnené spoločnosťou HaydenLand, podľa vlastného uváženia (napr. pre potreby marketingu, reklamy alebo zlepšenie nami poskytovaných služieb) na našej platforme alebo inej sociálnej mediálnej platfome, newslettroch, špeciálnej reklame, aplikáciach alebo iných okruhoch, ktoré sú vlastnené, prenajímané, používané alebo kontrolované Sprostredkovateľom a jeho obchodnými partnermi. Viac informácií nájdete v osobitnej časti , ktorá sa týka hodnotenia ponúk.
  • Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu HaydenLand alebo systémov, ktoré využíva HaydenLand alebo sú dostupné v rámci služby môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok  chránené autorským právom (ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Databázy dostupné v rámci Stránky alebo ďalšíh systémov, ktoré využíva HaydenLand, sú ďalej chránené zvláštnym právom zriaďovateľa databázy. Ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databáze.
  • Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia VOP zaväzuje, že nebude používať stránku www.haydenland.sk pokiaľ má menej ako 18 rokov. Klient sa zaväzuje, že nebude v hodnoteniach na stránkach www.haydenland.sk a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných HaydenLand hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných klientov, zmluvných partnerov, zamestnancov a/alebo nezverejňovať iné príspevky prípadne fotografie, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.


                                                                               Článok IV
                                           Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

4.1 Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

 • a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,
  • b.    za dodanie Plnenia,
  • c.    za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
  • d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  • e.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
  • Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 4.1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.
  • Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu, môžu byť zdraviu a životu nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je v plnej miere na uvážení a rozhodnutí Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
  • Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón. 
  • Klient berie na vedomie, že v prípade ak pri nákupe tovaru/služby prostredníctvom stránok HaydenLand využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracovávané výhradne spoločnosťou poskytujúcou bankové služby alebo platobný styk. V prípade ak Klient využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.


                                                                                Článok V
                                                                             Reklamácia

 • V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: podpora@haydenland.sk alebo vyplnením reklamačného online formulára alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
  • Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 5.1, Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
  • V prípade vád tovaru dodaného na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa alebo vád poskytnutej služby na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi dodal tovar alebo poskytol službu v zmysle Kupónu.
  • V prípade, že Klient (kupujúci – spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci – spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci – spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci – spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci – spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

                                                                             Článok VI
                        Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu, výmena Kupónu za Kredit

 • Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol použitý alebo rezervovaný. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia, do momentu začiatku športového podujatia a pod). Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne alebo e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu podpora@haydenland.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. V tomto prípade bude klientovi vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.
  • Klient je oprávnený vymeniť Kupón za Kredit bez uvedenia dôvodu 15 dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou prostredníctvom zákazníckeho kontaKredit je virtuálne platidlo využiteľné na Haydenland a nie je možné jeho následné vrátenie formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Klienta alebo v hotovosti. Túto možnosť môže Klient využiť pokiaľ Kupón nebol použitý alebo rezervovaný.  Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na výmenu Kupónu za Kredit podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený vymeniť Kupón za Kredit od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia, športového podujatia a pod.). Výmenu Kupónu za Kredit v zmysle prvej vety je možné uplatniť automaticky cez formulár na výmenu Kupónu za Kredit po prihlásení sa do zákazníckeho konta . V takomto prípade sa Klientovi uhradená suma za Kupón pripíše formou Kreditu do jeho konta.
  • V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
  • Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky z HaydenLand,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

                                                                                Článok VII
                               Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, alebo údaje zo sociálnych sietí. 
  • Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Klienta nájdete v časti Ochrana osobných údajov. Klient berie na zreteľ, že Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytuje a sprístupňuje Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Kupón, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Kupónu.

                                                                                 Článok VIII

                                                         Spoločné a záverečné ustanovenia

 •  Sprostredkovateľ  zverejňuje tieto VOP na HaydenLand.
  • Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
  • Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.02.2022.