Vážený klient, vstupom na portál Haydenland.sk, jeho prehliadaním a/alebo používaním týmto potvrdzujete, že ste si prečítali a  súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. Súčasne sa  zaväzujete tieto podmienky bez výhrad dodržiavať. Prevádzkovateľ portálu Haydenland.sk, obchodná spoločnosť Hayden s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť vo forme aktualizácie tohto oznámenia. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto internetové stránky.

Používanie portálu

Váš prístup na portál www.haydenland.sk a jeho využitie podliehajú nižšie uvedeným  podmienkam a všetkým príslušným platným právnym predpisom. Akékoľvek použitie tohto portálu, informácií v rámci nich alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú užívateľskú (zákaznícku) potrebu, najmä, no nielen, ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, spracovania, distribúcie alebo ich úpravy je výslovne zakázané. Použitie mimo osobné užívateľské (zákaznícke) rozhranie je neoprávneným zásahom do práv obchodnej spoločnosti Hayden s.r.o. (v texte ďalej ako „Hayden“) a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do autorských a obchodných práv subjektov, ktorých dáta alebo diela sú súčasťou tohto portálu. Porušenie tohto zákazu môže pre Vás mať vážne občianskoprávne a trestnoprávne následky.

Poskytnutie informácií na uvedených stránkach nemožno vykladať tak, že Hayden udeľuje akékoľvek licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby – Hayden nie je povolené kopírovať, prenášať, napodobovať, publikovať alebo šíriť ani žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk, obraz, a to ani ako celok, ani ich jednotlivé časti.


Právna zodpovednosť

Tento portál obsahuje údaje a informácie zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Obsah je priebežne aktualizovaný a prevádzkovateľ vyhlasuje, že publikované informácie musia byť posudzované vo vzťahu k momentu ich prvotného uverejnenia na tomto portáli. Hayden nenesie zodpovednosť za presnosť informácií publikovaných na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko ich príjemcu. Hayden nenesie právnu zodpovednosť za žiadne škody ani iné ujmy, ktoré vznikli použitím týchto informácií. Rovnako tiež nezodpovedá za ujmu v akejkoľvek forme spôsobenú:

  • prístupom, použitím alebo nemožnosťou použiť predmetný portál;
  • omeškaním, chybou alebo výpadkom prevádzky predmetného portálu alebo produktov, ktoré sú na ňom alebo prostredníctvom neho ponúkané;
  • materiálmi, informáciami alebo odporúčaniami uverejnenými na tomto portáli.

Hayden si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť obsah tohto portálu.